Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Medlemsstaterna och regionerna måste utan dröjsmål förbereda nästa generations EU-program för tillväxt

(10/07/2013)

Medlemsstaterna och regionerna måste utan dröjsmål förbereda nästa generations EU-program för tillväxt

EU-kommissionären med ansvar för regionalpolitiken, Johannes Hahn, har uppmanat medlemsstaterna och regionerna att utan dröjsmål börja planera EU:s strukturfondsprogram för 2014–2020. Uppmaningen kommer efter att medlemmarna i Europaparlamentets utskott för regional utveckling har antagit ett antal rapporter där man i princip är överens om en radikal reform av regionalpolitiken.

Rapporterna speglar resultatet av förhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna vad gäller omfattande förändringar av förvaltningen av de regionalpolitiska programmen så att de får maximal effekt. Enligt den nya strategin ska huvuddelen av EU:s investeringar fokusera på nyckelområden för tillväxt och sysselsättning. Det måste även finnas mål för att mäta resultaten, och nya villkor för finansiering ska fastställas.

De viktigaste delarna av reformen, som bekräftats genom dagens omröstning, är följande:

  • Att fokusera investeringarna till nyckelområden för tillväxt och sysselsättning i enlighet med Europa 2020-strategin genom en gemensam uppsättning regler som ska tillämpas på alla fem europeiska struktur- och investeringsfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden)

  • Huvuddelen av budgeten ska koncentreras till ett par prioriteringar som är nära kopplade till tillväxtstrategin EU 2020. I synnerhet följande:

  • Mellan 50 % och 80 % av Eruf-budgeten ska koncentreras till åtgärder för att stödja innovation och FoU, den digitala agendan, de små och medelstora företagens konkurrenskraft och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

  • Vad gäller ekonomin med låga koldioxidutsläpp ska det finnas ytterligare en skyldighet att avdela minst 12–20 % av resurserna för energieffektivitet och förnybar energi.

  • Medlemsstaterna och regionerna ska fastställa tydliga och mätbara mål för investeringarnas inverkan. Framstegen ska mätas och offentliggöras.

  • Åtgärder för att minska byråkratin och förenkla användningen av EU-medel: mer gemensamma regler för alla medel, mer målinriktade krav men färre rapporteringskrav, ökad användning av digital teknik (”e-sammanhållning”).

Pressmeddelande

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

EU:s regionalpolitik 2014-2020: lagförslag

EU regionalpolitik: Håll dig informerad