Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

En första utvärdering av EU:s makroregionala experiment

(01/07/2013)

En första utvärdering av EU:s makroregionala experiment

Idag publicerar EU-kommissionen en första studie med en bedömning av framstegen i EU:s två makroregionala strategier, där man också ger rekommendationer för framtiden.

EU-strategierna för Donau- och Östersjöregionen omfattar fler än 20 länder, både i och utanför EU. Strategierna är de första i sitt slag i ett unikt samarbete som grundas på att gemensamma utmaningar – t.ex. när det gäller miljö, ekonomi och säkerhet – bäst kan hanteras gemensamt och att det lönar sig att planera tillsammans så att tillgängliga medel kan utnyttjas på bästa sätt.

Rapporten ger en i stort sett positiv bedömning av de befintliga strategierna hittills. Det framhålls hur de har skapat hundratals nya projekt och bidragit till att utforma gemensamma politiska mål på områden av vital betydelse för de berörda regionerna. Det makroregionala tillvägagångssättet har också utmynnat i flera gemensamma initiativ och nätverk, liksom i gemensamt politiskt beslutsfattande.

Samarbetet mellan de deltagande EU-länderna och grannländerna utanför EU har stärkts betydligt och medfört att de tillgängliga resurserna har utnyttjats på ett effektivare sätt.

Men regeringarna påminns om att det behövs ett politiskt engagemang, att strategierna måste ses som en prioritering inom alla relevanta politikområden och att de måste integreras i EU:s kommande strukturfonds- och investeringsprogram, liksom i andra relevanta ramar på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. För att målen ska kunna uppnås understryks också betydelsen av administrativa resurser.

När det gäller framtida makroregionala strategier betonas i rapporten att nya strategier bara bör lanseras för att tillgodose särskilda behov av bättre samarbete på hög nivå. Det måste finnas en vilja att omsätta det politiska engagemanget i administrativt stöd, och de nya strategierna bör tydligt visa det särskilda mervärdet på EU-nivå.

Pressmeddelande

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén om de makroregionala strategiernas mervärde

Huvudprojekt

EU:s strategi för Östersjöregionen

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

 

EU regionalpolitik: Håll dig informerad