Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Smart och hållbar tillväxt för alla – EU:s huvudstäder viktiga partner för Europa 2020

(03/03/2013)

Smart och hållbar tillväxt för alla – EU:s huvudstäder viktiga partner för Europa 2020

Våra huvudstäder spelar en avgörande roll för EU:s och medlemsländernas välstånd. Europas huvudstäder är inte bara en stor del av EU:s image, kulturella identitet och attraktionskraft, utan också betydande drivkrafter för konkurrenskraft, sysselsättning och innovation. Samtidigt koncentreras Europas problem här, bland annat ökande sociala och ekonomiska klyftor. Huvudstäderna är som laboratorier där vi måste hitta lösningar på EU:s sociala och ekonomiska problem.   

Vi borgmästare i EU:s huvudstäder välkomnar därför EU-kommissionens initiativ att inleda en direkt dialog med huvudstäderna och ge våra städer en starkare profil som direkta partner till EU. Europa 2020-målen kan inte nås utan vår aktiva medverkan. Huvudstäderna är drivkrafter för innovation och smart tillväxt, och är ofta nav för utbildning och forskning. Vår transport-, energi- och miljöpolitik är en förutsättning för hållbar tillväxt. Huvudstäderna är också huvudarenan för en tillväxt för all med sin sociala, kulturella och etniska mångfald.

Vi kommer fortsätta att främja konkurrenskraft, hållbar tillväxt, innovation och delaktighet och på så vis bidra till att lösa dagens ekonomiska, finansiella och sociala krisen. 

Mot bakgrund av de pågående diskussionerna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, de nya bestämmelserna för struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program vill vi framhålla följande:

* Städernas problem kan bara lösas om man tar ett helhetsgrepp på de ekonomiska, miljömässiga, sociala, kulturella och demografiska frågorna. Vi välkomnar därför kommissionens satsning på en integrerad ansats. 

* EU:s kommande initiativ inom transport, miljö, energi, forskning, näringsliv, sysselsättning, forskning, klimat, kampen mot fattigdom och social utestängning samt den digitala agendan måste ta hänsyn till stadsdimensionen. En bättre samordning av stadsfrågor genom generaldirektoratet för regional- och stadspolitik är viktig och vi kommer att följa frågan mycket noga.

* I fråga om lagstiftningspaketet om sammanhållningspolitiken välkomnar vi kommissionens vilja att pröva nya idéer och arbetssätt i form av förslaget till innovativa åtgärder i städerna.

* Vi anser att kommissionens förslag om att i högre grad anförtro förvaltning till städerna, bland annat av EU:s strukturfonder, är avgörande för att städernas problem ska beaktas och att genomförandet ska tillgodose verkliga behov. 

* De prioriteringar som tas upp i förslagen till förordningar (om energieffektivitet, förnybar energi, ungdomsarbetslöshet, innovation och de små och medelstora företagens konkurrenskraft) är strategiska frågor för våra städer. Vi välkomnar nya möjligheter att ta oss an dessa frågor på ett integrerat sätt och räknar med att kommissionen genomför den nya lagstiftningen på ett flexibelt sätt som tar hänsyn till lokala förhållanden. 

* Vi ser fram emot en fortsatt dialog med EU-kommissionen.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad