Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

1 biljon euro investeras i Europas framtid – EU:s budgetram 2014–2020

(19/11/2013)

1 biljon euro investeras i Europas framtid – EU:s budgetram 2014–2020

I dag röstade Europaparlamentet för EU:s fleråriga budgetram för åren 2014–2020. Europaparlamentets samtycke banar väg för rådets slutliga godkännande under de kommande veckorna. Därmed sätts slutpunkten för två och ett halvt års intensiva förhandlingar som inleddes när kommissionen lade fram sitt förslag den 29 juni 2011.

Genom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kan EU investera upp till 960 miljarder euro i åtaganden (1,00 % av EU:s BNI) och 908,4 miljarder euro i betalningar (0,95 % av EU:s BNI). Instrumenten för oförutsedda händelser (t.ex. reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, solidaritetsfonden och flexibilitetsmekanismen) och Europeiska utvecklingsfonden ligger utanför den fleråriga budgetramen. Om de sistnämnda utnyttjas fullt ut motsvarar de ytterligare 36,8 miljarder euro (eller 0,04 % av EU:s BNI). I budgetramen 2014–2020 fastställs utgiftsprioriteringar inriktade på hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i linje med EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Exempelvis ökas rubrik 1A (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) från 91,5 miljarder euro (= 9,2 % av budgetramen) till 125,6 miljarder euro (13,1 % av budgetramen), jämfört med nuvarande budgetram.

Den reformerade sammanhållningspolitiken kommer totalt att ställa upp till 366,8 miljarder euro1 till förfogande för investeringar i EU:s regioner, städer och den reala ekonomin. Den kommer att vara EU:s främsta investeringsinstrument för att uppnå Europa 2020-målen: att skapa tillväxt och arbetstillfällen, ta itu med klimatförändringarna och energiberoendet samt minska fattigdomen och den sociala utslagningen. Detta kommer att underlättas genom att Europeiska regionala utvecklingsfonden inriktas på centrala prioriteringar, t.ex. stöd till små och medelstora företag där målet är att fördubbla stödet från 70 till 140 miljarder euro under de sju år som budgetramen omfattar. Alla europeiska struktur- och investeringsfonder kommer att vara mer resultatinriktade och innehålla en ny resultatreserv som uppmuntrar bra projekt. Effektiviteten i sammanhållningspolitiken, landsbygdsutvecklingsfonden och fiskerifonden kommer också att kopplas till den ekonomisk styrningen för att uppmuntra medlemsstaterna att följa EU:s rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen.

1. Löpande priser. I 2011 års priser motsvarar detta 325 miljarder euro.

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

Ny sammanhållningspolitik för mer tillväxt och jobb: omställningen i tio punkter

Pressmeddelande

EU regionalpolitik: Håll dig informerad