Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Pametna, trajnostna in vključujoča rast: Prestolnice EU – ključni partnerji za strategijo Evropa 2020

(03/03/2013)

Pametna, trajnostna in vključujoča rast: Prestolnice EU – ključni partnerji za strategijo Evropa 2020

Glavna mesta imajo ključno vlogo pri blaginji EU in njenih držav članic. Evropske prestolnice ne pomenijo zgolj velikega prispevka k mednarodnemu ugledu, kulturni identiteti ter privlačnosti EU, temveč so tudi močna gonilna sila za konkurenčnost, zaposlovanje in inovacije. Obenem so žarišča evropskih težav, vključno z vedno večjimi socialnimi in gospodarskimi razlikami. Glavna mesta so laboratoriji, v katerih je treba poiskati rešitve za socialne in gospodarske težave.

Župani glavnih mest EU zato pozdravljamo pobudo Evropske komisije, da začne neposreden dialog z našimi prestolnicami in jim kot neposrednim partnerjem EU dodeli vidnejšo vlogo. Ciljev strategije Evropa 2020 ni mogoče doseči brez našega dejavnega sodelovanja. Evropska glavna mesta so nosilci inovativnosti in pametne rasti ter pogosto zagotavljajo osnovo za izobraževalne in znanstvene mreže. Nujno so potrebna za trajnostno rast, saj je njihova prometna, energetska in okoljska politika odločilnega pomena. Kot središča socialne, kulturne in etnične raznolikosti so v osrčju prizadevanj za vključujočo rast.

Še naprej bomo prispevali k spodbujanju konkurenčnosti, trajnostne rasti, inovativnosti in vključenosti, da premagamo sedanjo gospodarsko, finančno in socialno krizo.

Glede na trenutne razprave o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, novih uredbah o strukturnih in investicijskih skladih ter drugih programih EU menimo naslednje:

* Urbane izzive je treba obravnavati na celosten način ter skupaj reševati gospodarske, okoljske, socialne, kulturne in demografske razsežnosti. Zato pozdravljamo zavezo Evropske komisije k celostnemu pristopu;

* Prihodnja politika in ukrepi EU na področju prometa, okolja, energetike, podjetništva, zaposlovanja, raziskav, podnebnih ukrepov, boja proti revščini in socialni izključenosti ter digitalne agende bi morala upoštevati tudi urbano razsežnost. Boljše usklajevanje urbanih vprašanj, ki ga bo izvajal GD za regionalno in mestno politiko, je pomembno in ga bomo pozorno spremljali;

* Glede zakonodajnega svežnja o kohezijski politiki pozdravljamo pripravljenost Komisije, da preskusi nove zamisli in načine dela preko predlaganih inovativnih ukrepov za mesta;

* Menimo, da so predlogi Komisije za večji prenos upravnih pristojnosti na mesta, vključno z upravljanjem strukturnih skladov EU, ključnega pomena, saj bodo omogočili dobro razumevanje urbanih izzivov in izvajanje, ki ustreza dejanskim potrebam;

* Prednostne teme, ki jih obravnavajo osnutki uredb (energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, brezposelnost mladih, inovacije in konkurenčnost MSP), so strateškega pomena za naša mesta. Pozdravljamo nove priložnosti za celostno obravnavo teh vprašanj in smo prepričani, da bo Komisija novo zakonodajo izvajala v duhu prožnosti in ob spoštovanju lokalnih posebnosti;

* Pozdravljamo nadaljnji dialog z Evropsko komisijo.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji