Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Členské štáty a regióny nesmú strácať čas pri príprave novej generácie programov EÚ pre rast

(10/07/2013)

Členské štáty a regióny nesmú strácať čas pri príprave novej generácie programov EÚ pre rast

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn odkázal členským štátom a regiónom, že si nemôžu dovoliť strácať čas pri plánovaní programov štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2014 – 2020. Výzvy na prijatie opatrení prišli po tom, ako členovia výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj prijali sériu správ, ktoré v zásade schvaľujú radikálnu reformu regionálnej politiky.

V správach sa odzrkadľuje výsledok rokovaní medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi o rozsiahlych zmenách v spôsobe, akým sú riadené programy regionálnej politiky, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Nový prístup usmerňuje hlavnú časť investícií EÚ do kľúčových oblastí pre rast a zamestnanosť. Predpokladá ciele na meranie výsledkov a určuje nové podmienky na financovanie.

Dnešné hlasovanie potvrdilo tieto kľúčové prvky reformy:

  • Sústredenie investícií do kľúčových oblastí pre rast a zamestnanosť v súlade so stratégiou Európa 2020 prostredníctvom spoločného súboru pravidiel, ktoré platia pre všetkých päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond).

  • Hlavná časť rozpočtu bude určená na malý počet priorít, ktoré sú úzko spojené so stratégiou rastu EÚ 2020. Osobitne:

  • 50 % až 80 % prostriedkov EFRR pôjde na opatrenia na podporu inovácií a výskumu a vývoja, digitálnej agendy, konkurencieschopnosti MSP a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

  • V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva existuje ďalej povinnosť vyčleniť najmenej 12 % až 20 % prostriedkov na energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu.

  • Členské štáty a regióny musia stanoviť jasné a merateľné ciele pre vplyv investícií. Pokrok sa musí merať a musia sa o ňom podávať správy.

  • Opatrenia na obmedzenie byrokracie a zjednodušenie používania prostriedkov EÚ: viac spoločných pravidiel pre všetky fondy, cielenejšie správy, ale menej požiadaviek na podávanie správ, lepšie využívanie digitálnych technológií („e-súdržnosť“).

Tlačová správa

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Regionálna politika EÚ na roky 2014 – 2020: legislatívne návrhy

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá