Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Európsky makroregionálny experiment: prvé hodnotenie

(01/07/2013)

Európsky makroregionálny experiment: prvé hodnotenie

Európska komisia dnes uverejnila prvú štúdiu, v ktorej sa posudzuje úspešnosť dvoch makroregionálnych stratégií EÚ a prezentujú odporúčania do budúcnosti.

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť a oblasť Baltského mora, ktoré združujú viac ako 20 krajín z EÚ i mimo nej, sú prvými príkladmi unikátnej spolupráce založenej na myšlienke, že spoločné výzvy, či už environmentálne, hospodárske alebo bezpečnostné, ktoré jednotlivé regióny musia riešiť, sa najlepšie riešia spoločne a že spoločné plánovanie najefektívnejšieho spôsobu využitia dostupných prostriedkov má svoj zmysel.

Zo správy vyplýva zatiaľ jednoznačné pozitívum existujúcich stratégií. Správa podčiarkuje skutočnosť, že vďaka nim vznikajú stovky nových projektov a formulujú sa spoločné politické ciele v oblastiach, ktoré majú pre zúčastnené regióny mimoriadny význam. Makroregionálny prístup zároveň viedol k vzniku mnohých spoločných iniciatív a sietí a takisto k politickým rozhodnutiam na spoločnej úrovni.

Podľa správy došlo k výraznému posilneniu spolupráce medzi zúčastnenými krajinami EÚ a susednými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, čo viedlo k efektívnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov.

Správa však na druhej strane upozorňuje vlády na potrebu politického záväzku a vypracovania stratégií ako priority vo všetkých príslušných oblastiach politiky v snahe zabezpečiť ich zapracovanie do programov európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj do iných príslušných európskych, regionálnych a národných rámcov politiky. V správe je zároveň zdôraznený význam administratívnych zdrojov na dosiahnutie cieľov.

Pokiaľ ide o budúce makroregionálne stratégie, správa vyzdvihuje skutočnosť, že nové iniciatívy by mali vznikať len v prípade, že budú odpoveďou na konkrétne potreby zlepšenej spolupráce na vysokej úrovni. Nevyhnutná je pripravenosť premietnuť politický záväzok do administratívnej podpory, pričom nové stratégie by mali jasne preukazovať osobitnú pridanú hodnotu na úrovni EÚ.

Tlačová správa

Správa Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru Regiónov o pridanej hodnote makroregionálnych stratégií

Hlavné projekty

Stratégia EÚ pre región Baltského mora

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá