Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Politika súdržnosti EÚ pomáha pri prekonávaní krízy a zabezpečovaní rastu, uvádza sa v strategickej správe Komisie z roku 2013

(18/04/2013)

Politika súdržnosti EÚ pomáha pri prekonávaní krízy a zabezpečovaní rastu, uvádza sa v strategickej správe Komisie z roku 2013

Európska komisia dnes predložila prehľad o fungovaní štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch. V Strategickej správe o vykonávaní programov politiky súdržnosti v období rokov 2007 – 2013 sú zhromaždené dostupné informácie z členských štátov, vo väčšine prípadov z konca roku 2011. Hoci sa plnenie týchto programov ukončí až o štyri roky v roku 2015, vďaka investíciám poskytnutým v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu sa už dosiahol pokrok a zlepšila sa situácia mnohých občanov.

Správy, ktoré 27 členských štátov predložilo koncom roku 2012 (založené hlavne na údajoch za rok 2011), poskytujú Komisii prvú príležitosť vypracovať počas programového obdobia správu týkajúcu sa dosahovania výsledkov a podčiarknuť význam a správne načasovanie odkazu o potenciáli politiky súdržnosti zohrávať úlohu v procese prekonávania hospodárskej krízy v EÚ. Komisia určila investičné oblasti, v ktorých sa musí zrýchliť výber a realizácia spolufinancovaných projektov v období rokov 2007 – 2013 v záujme splnenia stanovených cieľov.

Ďalšie informácie

Tlačová správa

Výročné správy 27 členských štátov týkajúce sa vykonávania politiky súdržnosti

Ďalšie informácie o európskej politike súdržnosti

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá