Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast: hlavné mestá EÚ – dôležití partneri v stratégii Európa 2020

(03/03/2013)

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast: hlavné mestá EÚ – dôležití partneri v stratégii Európa 2020

Hlavné mestá zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o blaho EÚ a jej členských štátov. Hlavné mestá Európy sú nielen významnou súčasťou obrazu EÚ v zahraničí, jej kultúrnej identity a atraktívnosti, ale aj silnými motormi konkurencieschopnosti, zamestnanosti a inovácií. Súčasne sa v nich sústreďujú všetky problémy Európy vrátane rastúcich sociálnych a hospodárskych rozdielov. Hlavné mestá sú laboratóriami, v ktorých je potrebné nájsť riešenia sociálnych a hospodárskych problémov EÚ.

My, primátori hlavných miest EÚ, preto vítame iniciatívu Európskej komisie začať priamy dialóg s hlavnými mestami a postaviť ich na úroveň bezprostredných partnerov EÚ. Ciele stratégie Európa 2020 sa nedajú dosiahnuť bez našej aktívnej účasti. Hlavné mestá sú hnacou silou inovácie a inteligentného rastu, a často poskytujú základ pre vzdelávanie a vznik vedeckých sietí. Hlavné mestá sú nevyhnutnou podmienkou udržateľného rastu, pretože ich dopravné, energetické a environmentálne politiky majú rozhodujúci vplyv. Naše hlavné mestá sú základom úsilia o dosiahnutie inkluzívneho rastu: sú centrami sociálnej, kultúrnej a etnickej rozmanitosti.

V snahe prekonať súčasnú hospodársku, finančnú a sociálnu krízu, si budeme aj naďalej plniť svoju úlohu pri podpore konkurencieschopnosti, udržateľného rastu, inovácií a inklúzie.

V súvislosti s prebiehajúcimi diskusiami o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, novými nariadeniami o štrukturálnych a investičných fondoch, ako aj s ďalšími programami EÚ sme presvedčení, že:

* k problémom miest sa musí pristupovať integrovaným spôsobom, spoločným riešením hospodárskych, environmentálnych, sociálnych, kultúrnych a demografických aspektov. Preto vítame skutočnosť, že sa Európska komisia rozhodla zvoliť integrovaný prístup.

* Budúce politiky a činnosti EÚ v oblasti dopravy, životného prostredia, energetiky, podnikania, zamestnanosti, výskumu, ochrany klímy, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a digitálnej agendy by mali zohľadňovať aj mestský rozmer. Zlepšená koordinácia v otázkach týkajúcich sa miest, ktorú bude viesť Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, má svoj význam a my ju budeme pozorne sledovať.

* Pokiaľ ide o balík právnych predpisov týkajúcich sa politiky súdržnosti, vítame ochotu Komisie vyskúšať nové myšlienky a spôsoby prístupu k navrhovaným mestským inovačným činnostiam.

* Sme presvedčení, že návrhy Komisie delegovať viac riadiacich právomocí na mestá, vrátane riadenia štrukturálnych fondov EÚ, sú nevyhnutné na to, aby boli urbanistické výzvy správne pochopené a aby implementácia fondov zodpovedala skutočným potrebám.

* Prioritnými témami, na ktoré sa návrh nariadení zameriava (energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, nezamestnanosť mládeže, inovácie a konkurencieschopnosť MSP) sú pre naše mestá strategickými otázkami. Vítame nové príležitosti na ich riešenie integrovaným spôsobom a veríme, že Komisia bude nové právne predpisy vykonávať v duchu pružnosti, ktorý zohľadňuje miestne špecifiká.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá