Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Państwa członkowskie powinny bez zwłoki przygotować kolejną edycję programów UE na rzecz wzrostu

(10/07/2013)

Państwa członkowskie powinny bez zwłoki przygotować kolejną edycję programów UE na rzecz wzrostu

Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oświadczył państwom członkowskim i regionom, że nie można zwlekać z planowaniem programów w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Wezwanie to następuje w kontekście przyjętej właśnie przez Komisję Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego serii sprawozdań, przedstawiających zasadniczo uzgodniony kształt radykalnej reformy polityki regionalnej.

Sprawozdania te odzwierciedlają wynik negocjacji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi na temat szeroko zakrojonych zmian sposobu zarządzania programami w ramach polityki regionalnej w celu zmaksymalizowania ich skuteczności. To nowe podejście przewiduje skoncentrowanie największej części inwestycji UE w obszarach kluczowych dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Wymaga ono ustalenia poziomów docelowych służących pomiarowi wyników; przewiduje się w nim również nowe warunki finansowania.

W dzisiejszym głosowaniu potwierdzono następujące zasadnicze elementy reformy:

  • koncentracja inwestycji na obszarach kluczowych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zgodnie ze strategią „Europa 2020”, poprzez stosowanie wspólnego zestawu zasad obowiązujących we wszystkich pięciu europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszu Społecznym, Funduszu Spójności, Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim);

  • przeznaczenie większości środków na ograniczoną liczbę obszarów priorytetowych, ściśle powiązanych ze strategią wzrostu „Europa 2020”; w szczególności:

  • przeznaczenie od 50% do 80% budżetu EFRR na środki wspierające innowacje, badania i rozwój, agendę cyfrową, konkurencyjność MŚP oraz przejście do gospodarki niskoemisyjnej;

  • w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – dalsze zobowiązanie do przeznaczania co najmniej od 12% do 20% środków na efektywność energetyczną i energię odnawialną;

  • zobowiązanie państw członkowskich do określenia jasnych, wymiernych poziomów docelowych dotyczących wpływu inwestycji oraz do pomiaru postępów i informowania o nich;

  • środki służące ograniczaniu biurokracji i uproszczeniu korzystania z funduszy UE; większe ujednolicenie zasad dotyczących poszczególnych funduszy; mniej obowiązków w zakresie sprawozdawczości i bardziej precyzyjne ich określenie; częstsze stosowanie technologii cyfrowych („e-spójność”).

Komunikat prasowy

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

olityka regionalna UE na lata 2014-2020: wnioski legislacyjne

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe