Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Powitanie Chorwacji jako nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

(01/07/2013)

Powitanie Chorwacji jako nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Unia Europejska wita Chorwację jako 28 państwo członkowskie Unii Europejskiej. Chorwacja złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2003 r. i pomyślnie przeprowadziła wszystkie niezbędne reformy. Data przystąpienia została wyznaczona na 1 lipca 2013 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od daty przystąpienia Chorwacja otrzyma 450 mln EUR funduszy strukturalnych. W omawianym obecnie w ramach instytucji europejskich projekcie budżetu przewiduje się, że Chorwacja będzie mieć do dyspozycji w latach 2014–2020 około 8 mld EUR. Środki te mają przyczynić się do wzmocnienia reform podjętych obecnie przez władze chorwackie i zostaną użyte zgodnie z jasno określonymi celami związanymi z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ochroną środowiska zgodnie z celami strategii Europa 2020.

Wspomniane środki będą inwestowane w sektorach wymagających natychmiastowych działań i mają przede wszystkim służyć poprawie konkurencyjności, zwiększeniu aktywności zawodowej oraz lepszemu dopasowaniu systemu edukacyjno-szkoleniowego do bieżących potrzeb rynkowych. Chorwacja jest również zachęcana do korzystania z tych środków w celu ochrony własnych atutów, w tym ochrony i promocji swoich wyjątkowych zasobów naturalnych, które mogą przyczynić się do rozwoju sektora turystycznego.

Chorwacja — wspólnie ze Słowenią, Węgrami i innymi krajami — uczestniczy obecnie w programach współpracy finansowanych z funduszy europejskich, a w okresie finansowym 2014–2020 połączy siły z sąsiadującymi krajami bałkańskimi. Ponadto kraj ten jest aktywnym uczestnikiem strategii UE na rzecz regionu Dunaju.

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe