Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europejska Wspó¿praca Terytorialna ¿wi¿tuje 20 lat istnienia

(23/09/2010)

Europejska Wspó¿praca Terytorialna ¿wi¿tuje 20 lat istnienia

Od powstania programu INTERREG w 1990r., europejska wspó¿praca terytorialna zyska¿a na znaczeniu do tego stopnia, ¿e sta¿a si¿ osobnym celem polityki spójno¿ci. 30 wrze¿nia i 1 pa¿dziernika przedstawiciele 27 Pa¿stw Cz¿onkowskich spotkaj¿ si¿ w Tournai (Belgia) w obecno¿ci  Johannes Hahn, Komisarza ds. polityki regionalnej oraz Rudy Demotte, Ministra-Prezydenta Rz¿du Walonii, w celu podsumowania osi¿gni¿¿ tej wspó¿pracy oraz omówienia jej przysz¿o¿ci.

Podczas spotkania zostan¿ zaprezentowane liczne udane projekty transgraniczne, ponadnarodowe czy mi¿dzyregionalne, jak na przyk¿ad projekt FLAPP grupuj¿cy 15 Pa¿stw Cz¿onkowskich w celu zarz¿dzania powodziami w strefach wysokiego ryzyka. Dla szerokiej rzeszy publiczno¿ci otwarto wystaw¿.

Wi¿cej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe