Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Parlament uznaje polityk¿ spójno¿ci za klucz do wzrostu gospodarczego

(21/09/2010)

Parlament uznaje polityk¿ spójno¿ci za klucz do wzrostu gospodarczego

Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Spo¿ecznego (CRIS) zorganizowa¿a 15 wrze¿nia seminarium po¿wi¿cone roli instrumentów polityki spójno¿ci w o¿ywieniu gospodarki europejskiej. Zdaniem Danuty Hübner, przewodnicz¿cej Komisji Rozwoju Regionalnego, „polityka spójno¿ci jest motorem wzrostu i najm¿drzejszym rozwi¿zaniem kryzysu gospodarczego”. Uczestnicy zgodnie podkre¿lali, ¿e kryzys dotkn¿¿ w ró¿nym stopniu regiony poszczególnych krajów. „Kryzys stanowi okazj¿ do pozbycia si¿ s¿abo¿ci strukturalnych” – stwierdzi¿ komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Doda¿, ¿e polityka spójno¿ci musi zapewnia¿ warto¿¿ dodan¿, zachowywa¿ swoj¿ elastyczno¿¿, a w szczególno¿ci ukierunkowywa¿ inwestycje na kluczowe projekty w ramach strategii UE 2020.

Komunikat prasowy

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe