Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka spójności — stymulator wzrostu gospodarczego w czasach kryzysu

(15/04/2013)

Polityka spójności — stymulator wzrostu gospodarczego w czasach kryzysu

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące śródokresowej oceny wyników stosowania zasady dodatkowości w programach realizowanych w ramach unijnej polityki spójności na lata 2007–2013. Leżąca u podstaw tej polityki zasada dodatkowości ma na celu zapewnienie unijnej wartości dodanej inwestycjom realizowanym na szczeblu krajowym, a co ważniejsze zagwarantowanie, że unijne fundusze strukturalne jedynie uzupełniają, a nie zastępują odpowiednie środki własne państwa członkowskiego. W efekcie polityka spójności ma rzeczywisty wpływ na rozwój gospodarczy, ponieważ wspomaga inwestycje krajowe środkami europejskimi.

We wspomnianym sprawozdaniu podkreślono znaczenie tego wspomagania, zwłaszcza w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej charakteryzującej się ścisłą kontrolą wydatków budżetowych i ograniczeniem dostępnych zasobów. Budżetowe i podatkowe skutki kryzysu nieuchronnie prowadzą bowiem do obniżenia poziomu inwestycji publicznych w wielu państwach członkowskich. Państwa te dążą jednak do utrzymania znacznego poziomu tych inwestycji w regionach objętych celem konwergencji, a środki wydatkowane w ramach polityki spójności są wówczas bardzo istotnym składnikiem takich inwestycji. Polityka spójności odgrywa zatem nadal istotną rolę w zapewnieniu wysokiego poziomu finansowania działań ukierunkowanych na wzrost gospodarczy w Europie.

Przeczytaj sprawozdanie

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe