Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Stolice UE – ważni partnerzy dla strategii „Europa 2020”

(03/03/2013)

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Stolice UE – ważni partnerzy dla strategii „Europa 2020”

Stolice odgrywają istotną rolę dla pomyślności gospodarczej UE i jej państw członkowskich. Stolice europejskie nie tylko w dużej mierze współtworzą wizerunek Unii Europejskiej poza jej granicami i mają duży wkład w jej tożsamość kulturową i atrakcyjność, ale również są katalizatorem konkurencyjności, zatrudnienia i innowacyjności. Równocześnie jak w soczewce koncentrują się w nich problemy Europy, w tym coraz bardziej widoczne dysproporcje społeczne i gospodarcze. Stolice to laboratoria, w których trzeba znaleźć rozwiązania dla społecznych i gospodarczych problemów UE.

My, burmistrzowie stolic UE, z zadowoleniem zatem przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą rozpoczęcia bezpośredniego dialogu ze stolicami oraz nadania naszym miastom większego znaczenia jako bezpośrednim partnerom UE. Nie jest możliwe osiągnięcie celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020” bez naszego zaangażowania. Stolice są siłą napędową innowacyjności i inteligentnego rozwoju, i często stanowią centrum sieci placówek naukowych i oświatowych. Stolice są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, gdyż ich strategie w dziedzinie transportu, energii i środowiska mają decydujący wpływ. Nasze stolice są mocno zaangażowane w działania na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu: jako ośrodki różnorodności społecznej, kulturowej i etnicznej.

Będziemy w dalszym ciągu udzielać się na rzecz promowania konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu, innowacyjności i włączenia społecznego, by pomóc przezwyciężyć trudności gospodarcze, kryzys finansowy oraz problemy społeczne.

W świetle trwających dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, nowych rozporządzeń w sprawie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów unijnych, stoimy na stanowisku, że:

* problemy, przed jakimi stoją miasta, należy rozwiązywać w sposób zintegrowany, biorąc pod uwagę jednocześnie ich wymiar gospodarczy, środowiskowy, społeczny, kulturowy i demograficzny. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie Komisji Europejskiej do stosowania zintegrowanego podejścia.

* Przyszłe strategie i działania UE w dziedzinie transportu, środowiska, energii, przedsiębiorstw, zatrudnienia, badań naukowych i zmiany klimatu, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz agenda cyfrowa powinny uwzględniać wymiar miejski. Duże znaczenie ma udoskonalone koordynowanie kwestiami dotyczącymi miast, czym zajmować się będzie Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Zamierzamy się temu bacznie przyglądać.

* W odniesieniu do pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności z zadowoleniem przyjmujemy gotowość Komisji do testowania nowych pomysłów i sposobów realizacji zaproponowanych innowacyjnych działań dotyczących miast.

* Jesteśmy przekonani, że propozycje  Komisji w sprawie przekazania miastom szerszych uprawnień w zakresie zarządzania, w tym zarządzania unijnymi funduszami strukturalnymi, mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, że wyzwania, przed jakimi stoją miasta, są zrozumiałe i że wdrażane programy wychodzą naprzeciw faktycznym potrzebom.

* Nadrzędne zagadnienia poruszone w projektach rozporządzeń (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, bezrobocie osób młodych, innowacje i konkurencyjność MŚP) mają strategiczne znaczenie dla naszych miast. Z zadowoleniem przyjmujemy nowe możliwości podejścia do tych zagadnień w zintegrowany sposób i ufamy, że Komisja wdroży nowe przepisy prawne, zachowując elastyczność i respektując lokalne uwarunkowania.

* Cieszymy się na dalszy dialog z Komisją Europejską.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe