Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Brandenburgia, Walia i Litwa uznane « Regionami Doskonałości »

(07/02/2011)

Brandenburgia, Walia i Litwa uznane « Regionami Doskonałości »

Forum Spójno¿ci, które w¿a¿nie si¿ dobieg¿o ko¿ca, uwidoczni¿o potrzeb¿ dostosowania przysz¿ych inwestycji polityki spójno¿ci do strategii Europa 2020. Brandenburgia (Niemcy), Walia (Zjednoczone Królestwo) i Litwa wyró¿niaj¿ si¿ jako regiony, które ju¿ wdro¿y¿y projekty zgodne z tymi celami. Podczas ceremonii 31 stycznia zorganizowanej w ramach Forum, przewodnicz¿cy Komisji Europejskiej  José-Manuel Barroso wr¿czy¿ ich reprezentantom nagrody „Regiony Doskona¿o¿ci”.

Nagrodzone regiony wybrane zosta¿y po¿ród tych, które maj¿ najwi¿cej projektów-finalistów w ramach RegioStars od roku 2008:

Finali¿ci  RegioStars 2011 zostan¿ og¿oszeni pod koniec lutego.

Polityka spójno¿ci i strategia Europa 2020.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe