Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Badania nad polityką regionalną w Chinach i UE

(14/01/2011)

Badania nad polityką regionalną w Chinach i UE

W latach 2008–2010 przeprowadzono badanie porównujące pewne aspekty polityki regionalnej w Chinach z polityką spójności w Unii Europejskiej. Zostało ono sfinansowane przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu wspierania dialogu politycznego między UE a Chinami. Badanie dotyczy praktycznych aspektów kształtowania polityki i rozwoju regionalnego. Skupia się ono w szczególności na definicji i klasyfikacji ekonomicznej regionów, sposobie rządzenia oraz koordynacji polityki regionalnej, jak też roli polityki regionalnej w poprawie konkurencyjności, zrównoważonym rozwoju oraz rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. W ramach ilustracji raport z badania opisuje przykłady najlepszych praktyk w tych dziedzinach w Chinach i UE.

Wnioski z europejskiej części badania dotyczą pewnych najważniejszych wymiarów polityki regionalnej UE, przy czym analiza uwzględnia doświadczenia chińskie. W odniesieniu do podstawowej misji polityki regionalnej UE autorzy uważają, że Unia mogłaby brać przykład z Chin między innymi, jeżeli chodzi o wytyczenie niewielkiej liczby jasnych celów. Kwestionują też „zerojedynkowy” schemat polityki regionalnej UE wynikający z zastosowania progu dla wsparcia w ramach priorytetów na poziomie 75% PKB na mieszkańca.

W odniesieniu do wdrożenia w raporcie wyrażono wątpliwości co do sensu bezwzględnej zasady utraty niewykorzystanych środków finansowych, sugerując w zamian większy nacisk na sposoby pomagania regionom w osiągnięciu zdolności szybszego i skuteczniejszego wydatkowania środków na rozwój. Wreszcie, autorzy raportu ostrzegają przed rozwojem „kontrbiurokracji”, który jest wynikiem długotrwałego procesu stopniowych reform pozbawionych całościowej strategii i celu. Przykładu tej skrycie postępującej kontrbiurokracji upatrują w zmianach wprowadzonych z upływem lat w procedurach audytu i oceny UE.

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe