Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Dokument roboczy 3: Wydatki publiczne

(13/12/2010)

Dokument roboczy 3: Wydatki publiczne

Wydatki publiczne nale¿¿ do g¿ównych narz¿dzi politycznych s¿u¿¿cych propagowaniu wzrostu i likwidowaniu nierówno¿ci mi¿dzyregionalnych. Niniejszy dokument dotyczy prawid¿owo¿ci i tendencji w zakresie inwestycji publicznych w nowych pa¿stwach cz¿onkowskich Unii Europejskiej. Analizie poddano równie¿ wk¿ad unijnej polityki spójno¿ci w odniesieniu do ró¿nych obszarów inwestycyjnych oraz wp¿yw kryzysu gospodarczego na wydatki publiczne.

G¿ówne wnioski pokazuj¿, ¿e pomimo ogranicze¿ i wzgl¿dnie ni¿szego poziomu wydatków publicznych nowe pa¿stwa cz¿onkowskie prowadz¿ wi¿cej inwestycji publicznych ni¿ pozosta¿e kraje UE pod wzgl¿dem PKB. Mo¿na to w du¿ym stopniu powi¿za¿ ze wsparciem w ramach polityki spójno¿ci. Bior¿c pod uwag¿ presj¿, jakiej poddane s¿ bud¿ety pa¿stwowe wskutek kryzysu, polityka spójno¿ci zacz¿¿a odgrywa¿ jeszcze wi¿ksz¿ rol¿ w wymiarze wzgl¿dnym, zapewniaj¿c wystarczaj¿c¿ poda¿ publicznych towarów i us¿ug, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia wzrostu i zatrudnienia.

Patterns and trends of public investment in the new Member States of the European Union

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe