Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ocena programu funduszy strukturalnych tematem przewodnim konferencji praskiej

(10/09/2010)

Ocena programu funduszy strukturalnych tematem przewodnim konferencji praskiej

Dziewi¿ta edycja mi¿dzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Ewaluacji (European Evaluation Society) odb¿dzie si¿ w Pradze 6–8 pa¿dziernika pod has¿em: „Ocena w interesie publicznym: partycypacja i polityka” (Evaluation in the Public Interest: Participation, Politics and Policy). Program konferencji obejmuje ponad 140 spotka¿ po¿wi¿conych szeroko poj¿tej tematyce oceny: od regionalnych programów rozwojowych i unijnych po ewaluacje w krajach rozwijaj¿cych si¿ i przechodz¿cych proces transformacji. G¿ównym zagadnieniem wielu warsztatów b¿dzie ocena unijnych programów funduszy strukturalnych

W ramach konferencji Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej przeprowadzi 7 pa¿dziernika 2010 roku sympozjum pod has¿em „Jak ujmowa¿ efekty w rzeczywistej polityce publicznej”. Dyskutanci b¿d¿ mogli czerpa¿ z bogatych do¿wiadcze¿ z oceny ex-post programów funduszy strukturalnych z lat 2000–2006.

Pe¿ny program i szczegó¿owe informacje:

9. Mi¿dzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ewaluacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe