Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisja Europejska uruchamia Strategi¿ maj¿c¿ na celu przyspieszenie rozwoju w Regionie Dunaju

(09/12/2010)

Komisja Europejska uruchamia Strategi¿ maj¿c¿ na celu przyspieszenie rozwoju w Regionie Dunaju

Komisja Europejska przedstawi¿a propozycj¿ Strategii KE dla Regionu Dunaju i jego 115 milionów mieszka¿ców. Inicjatywa zmierza do rozwini¿cia ogromnego potencja¿u gospodarczego i poprawy warunków ¿rodowiskowych w tym regionie. Przez stworzenie ramowej struktury dla d¿ugofalowej wspó¿pracy w szerokim zakresie zagadnie¿, Strategia odegra kluczow¿ rol¿ w trwa¿ej poprawie infrastruktury transportu, ¿¿czeniu systemów energetycznych, ochronie ¿rodowiska, ochronie zasobów wodnych i stymulowaniu klimatu przyjaznego dla rozwoju biznesu. Dzi¿ki koncentracji na zrównowa¿onym rozwoju, znacz¿co przyczyni si¿ równie¿ do realizacji celów programu Europa 2020.

Strategia KE dla Regionu Dunaju

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe