Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Unia innowacji: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie aktywnego starzenia si¿ w dobrym zdrowiu

(07/12/2010)

Unia innowacji: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie aktywnego starzenia si¿ w dobrym zdrowiu

Komisja Europejska pragnie pozna¿ opinie organizacji publicznych i prywatnych, firm oraz obywateli na temat tego, jak Europa mo¿e zwi¿kszy¿ innowacyjno¿¿, aby sprosta¿ wyzwaniom starzej¿cego si¿ spo¿ecze¿stwa w Europie, a w szczególno¿ci na temat pilota¿owego europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EPI) sprzyjaj¿cej aktywnemu starzeniu si¿ w dobrym zdrowiu, zgodnie z flagow¿ inicjatyw¿ Unii w zakresie innowacji przedstawion¿ dnia 6 pa¿dziernika przez Maire Geoghegan Quinn, komisarz ds. bada¿, innowacji i nauki, oraz Antonia Tajaniego, wiceprzewodnicz¿cego Komisji odpowiedzialnego za przemys¿ i przedsi¿biorczo¿¿. Pomi¿dzy rokiem 2010 a 2030 liczba Europejczyków w wieku powy¿ej 65 lat zwi¿kszy si¿ o prawie 40%, stanowi¿c powa¿ne wyzwanie, ale równie¿ przynosz¿c szereg mo¿liwo¿ci dla spo¿ecze¿stwa i gospodarki w Europie. EPI, które Komisja zaproponowa¿a, powinno rozpocz¿¿ dzia¿alno¿¿ w 2011 r. i ma spe¿ni¿ trzy cele: poprawi¿ stan zdrowia i jako¿¿ ¿ycia osób starszych, pozwalaj¿c im ¿y¿ w sposób aktywny i niezale¿ny; zapewni¿ równowag¿ i skuteczno¿¿ systemów opieki zdrowotnej i spo¿ecznej; pobudzi¿ wzrost gospodarczy i zwi¿kszy¿ konkurencyjno¿¿. Konsultacje internetowe potrwaj¿ do dnia 28 stycznia 2011 r.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe