Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Badanie dotyczące programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia — sztandarowej inicjatywy w ramach strategii Europa 2020

(07/12/2012)

Badanie dotyczące programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia — sztandarowej inicjatywy w ramach strategii Europa 2020

Celem programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia jest tworzenie warunków modernizacji rynków pracy w celu podnoszenia poziomów zatrudnienia i zapewnienia trwałości naszych modeli społecznych. Wiąże się to z podnoszeniem kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych uwarunkowań i przygotowanie się do potencjalnej konieczności zmiany zawodu, a także przyczynić się na spadku bezrobocia i podniesienia produktywności. Podczas zwołanej na 28 lutego – 1 marca 2013 r. konferencji w Dublinie Komitet Regionów sporządzi bilans tego realizowanego już od dwóch lat programu. Spotkanie to będzie drugim z serii organizowanych przez Komitet Regionów konferencji i działań monitorujących wdrożenie sztandarowych inicjatyw w ramach strategii Europa 2020. Jednym z takich działań jest również rozpoczęte przez Platformę Monitorowania Strategii Europa 2020 badanie skierowane do władz krajowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Wyniki tego badania zostaną zaprezentowane na wspomnianej konferencji oraz włączone do „Czwartego sprawozdania monitorującego Komitetu Regionów na temat strategii Europa 2020”, które zostanie opublikowane w październiku 2013 r. Wyniki te zostaną również uwzględnione w śródokresowym przeglądzie strategii Europa 2020 zaplanowanym przez Komitet Regionów na 2014 r.

Aby wziąć udział w badaniu, należy pobrać ten kwestionariusz i po wypełnieniu wysłać go na adres europe2020@cor.europa.eu do 21 stycznia 2013 r.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe