Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Innowacja kluczem do rozwoju gospodarczego regionów

(08/09/2010)

Innowacja kluczem do rozwoju gospodarczego regionów

Wszystkie regiony europejskie powinny skupi¿ si¿ na innowacji, przy czym najwi¿kszym gwarantem sukcesu wydaj¿ si¿ by¿ strategie „inteligentnej specjalizacji”, uwzgl¿dniaj¿ce uwarunkowania lokalne. W analizie opublikowanej przez Komisj¿ Europejsk¿ regiony Europy podzielono na siedem g¿ównych grup i zbadano wzgl¿dne znaczenie szeregu czynników, poczynaj¿c od dzia¿alno¿ci badawczo-rozwojowej firm, a na edukacji i szkoleniach ko¿cz¿c. W opracowaniu podkre¿la si¿, ¿e trudno¿ci zwi¿zane z pozyskaniem kapita¿u podwy¿szonego ryzyka  stanowi¿ jedn¿ z najwi¿kszych barier dla rozwoju bada¿ i innowacji, zw¿aszcza w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego. Wsparcie bada¿ i innowacji stanowi 25% wydatków w ramach unijnej polityki spójno¿ci.

Tekst analizy: Fundusze strukturalne UE: wsparcie bada¿ i innowacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe