Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Konsultacje spo¿eczne w sprawie polityki spójno¿ci

(17/11/2010)

Konsultacje spo¿eczne w sprawie polityki spójno¿ci

Komisja Europejska rozpocz¿¿a konsultacje spo¿eczne po¿wi¿cone kwestiom spójno¿ci gospodarczej, spo¿ecznej i terytorialnej.

Konsultacje maj¿ na celu zebranie uwag i pomys¿ów dotycz¿cych mo¿liwo¿ci dostosowania unijnej polityki spójno¿ci do nowych wyzwa¿ oraz usprawnienia jej realizacji, aby by¿a jak najskuteczniejsza w przysz¿o¿ci. Pomo¿e to w kszta¿towaniu propozycji Komisji dotycz¿cych przysz¿o¿ci tej polityki.

Wi¿cej

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe