Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Mniej stwierdzonych b¿¿dów w p¿atno¿ciach odnosz¿cych si¿ do polityki spójno¿ci

(16/11/2010)

Mniej stwierdzonych  b¿¿dów w p¿atno¿ciach odnosz¿cych si¿ do polityki spójno¿ci

Trybuna¿ Obrachunkowy Unii Europejskiej w¿a¿nie opublikowa¿ roczne sprawozdanie, w którym stwierdza, ¿e nast¿pi¿a poprawa w zarz¿dzaniu i kontroli funduszami strukturalnymi.

Ilo¿¿ b¿¿dów we wnioskach o p¿atno¿ci pochodz¿cych od Pa¿stw Cz¿onkowskich, które mog¿ doprowadzi¿ do nienale¿nych transferów z bud¿etu wspólnotowego, zmniejszy¿a si¿ od czasu opublikowania ostatniego sprawozdania (stopa b¿¿du ok. 5% w stosunku do 11% w latach poprzednich).

Plan dzia¿ania og¿oszony przez Komisj¿ w 2008r. w celu pomocy Pa¿stwom Cz¿onkowskim w tej dziedzinie, zaczyna przynosi¿ owoce (patrz MEMO/08/673).

Sprawozdanie roczne Trybuna¿u Obrachunkowego za  2009r.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe