Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Publikacja raportu syntetycznego ESPON 2013

(15/11/2010)

Publikacja raportu syntetycznego ESPON 2013

Raport syntetyczny ESPON 2013 przedstawia pierwsze wyniki najwa¿niejszych bada¿ przeprowadzonych dotychczas w ramach programu ESPON, jak równie¿ rezultaty analiz celowych realizowanych na zlecenie poszczególnych pa¿stw cz¿onkowskich lub grup regionów i miast.

Program ESPON obejmuje szereg kwestii istotnych z punktu widzenia polityki spójno¿ci, takich jak funkcjonalno¿¿ wa¿nych aglomeracji miejskich, ró¿norodno¿¿ wariantów rozwoju obszarów wiejskich, demografia, przep¿ywy migracyjne czy skutki terytorialne zmian klimatycznych.

Pierwszy raport syntetyczny uwypukla warto¿¿ dodan¿ projektów ESPON w zakresie kszta¿towania polityki w odniesieniu do celów europejskiej agendy spójno¿ci oraz rozwoju terytorium UE. Tekst raportu dost¿pny jest na stronie internetowej ESPON. Zapozna¿ si¿ z nim mo¿na tu.

ESPON 2013

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe