Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Badanie różnic regionalnych w zakresie jakości rządów w UE

(16/07/2012)

Badanie różnic regionalnych w zakresie jakości rządów w UE

Ten dokument roboczy prezentuje najnowsze dane dotyczące jakości rządów (ang. Quality of Government — QoG) – rozumianej jako niski poziom korupcji oraz wysoka ochrona zasady praworządności, skuteczności i odpowiedzialności rządu, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, w 27 krajach Unii Europejskiej. Po pierwsze, przeprowadzana jest ocena istniejących danych krajowych na temat QoG w państwach członkowskich UE, ze wskazaniem trzech znacząco różnych grup państw, które z tej oceny wynikają – państw o wysokim, średnim i niskim poziomie QoG. Po drugie w dokumencie przedstawiono oryginalne dane na poziomie regionalnym dla 172 regionów UE opracowane na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 34 000 mieszkańców 18 krajów. Te dwie grupy danych połączono w „Europejski wskaźnik jakości rządów” (EQI), który wykazuje istotne różnice pomiędzy regionami: najwyżej oceniane regiony Włoch i Hiszpanii (np. Bolzano oraz Pais Vasco) zaliczane są do jednych z najlepszych regionów UE, chociaż inne regiony tych samych krajów osiągają wyniki poniżej europejskiej średniej.

Ponadto w dokumencie wykorzystano nowe dane, by sprawdzić pięć istniejących hipotez podstawowych dotyczących tego, dlaczego niektóre systemy polityczne mają wyższy wskaźnik QoG niż inne. Analiza ta wykazała, że indeks EQI jest ściśle powiązany z regionalnymi wskaźnikami rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz z poziomem zaufania społecznego, chociaż jest statystycznie niepowiązany z takimi zmiennymi jak liczba ludności czy obszar. Wreszcie dane wskazują także, że decentralizacja polityczna nie jest trwale powiązana z większą zmiennością QoG w danym kraju lub z wyższym poziomem wskaźnika QoG.

Badanie różnic regionalnych jakości rządów w UE

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe