Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka spójno¿ci wspomaga napraw¿ gospodarcz¿

(29/10/2010)

Polityka spójno¿ci wspomaga napraw¿ gospodarcz¿

Zgodnie z raportem opublikowanym 25 pa¿dziernika 2010 r. przez Komisj¿ Europejsk¿ polityka spójno¿ci Unii Europejskiej odgrywa kluczow¿ rol¿ w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego.

Zatwierdzone w latach 2008–2009 reformy usprawni¿y absorpcj¿ funduszy strukturalnych UE – ponad 27% finansowania dost¿pnego w okresie 2007–2013 (93 miliardy euro) przydzielono ju¿ do konkretnych projektów. Dzi¿ki wsparciu Wspólnoty uda¿o si¿ u¿atwi¿ ma¿ym przedsi¿biorstwom dost¿p do finansowania oraz wdro¿y¿ na rynku pracy dzia¿ania skierowane do grup dotkni¿tych kryzysem. Chocia¿ w raporcie odnotowano post¿p w pewnych dziedzinach, podkre¿la si¿ w nim potrzeb¿ przyspieszenia realizacji projektów w sektorach kolejowym, energetycznym, ochrony ¿rodowiska i gospodarki cyfrowej oraz na rzecz w¿¿czenia spo¿ecznego.

Polityka spójno¿ci: reakcja na kryzys gospodarczy

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe