Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

In¿ynieria finansowa: wsparcie dla M¿P i rozwoju obszarów miejskich

(28/10/2010)

In¿ynieria finansowa: wsparcie dla M¿P i rozwoju obszarów miejskich

W dniach 29 i 30 listopada 2010 r. w Brukseli odb¿dzie si¿ konferencja, której celem b¿dzie przegl¿d post¿pów we wdra¿aniu dwóch wspólnotowych instrumentów in¿ynierii finansowej – JEREMIE i JESSICA. Celem inicjatywy JEREMIE jest u¿atwienie dost¿pu do finansowania ma¿ym i ¿rednim przedsi¿biorstwom, JESSICA wspiera natomiast inwestycje w zakresie zrównowa¿onego rozwoju na obszarach miejskich. Obydwa instrumenty zosta¿y opracowane przez Komisj¿ Europejsk¿ we wspó¿pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

JEREMIE i JESSICA – ku pomy¿lnemu wdro¿eniu

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe