Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Sonda¿ Eurobarometru: ¿wiadomo¿¿ europejskiej polityki regionalnej i jej postrzeganie przez obywateli UE

(18/10/2010)

Sonda¿ Eurobarometru: ¿wiadomo¿¿ europejskiej polityki regionalnej i jej postrzeganie przez obywateli UE

Ogólnoeuropejskie badanie obj¿¿o reprezentatywne próby obywateli z ka¿dego kraju cz¿onkowskiego. W ramach sonda¿u zadano mi¿dzy innymi nast¿puj¿ce pytania:

  • Ilu obywateli UE ma ¿wiadomo¿¿ wsparcia otrzymywanego w ramach europejskiej polityki regionalnej?
  • Ilu z nich uwa¿a, ¿e polityka ta przynios¿a korzy¿ci ich miastom lub regionom – i im samym?
  • Co obecnie i w przysz¿o¿ci powinno stanowi¿ priorytet europejskiej polityki regionalnej?
  • Które ¿ród¿a informacji s¿ preferowane?

Zapraszamy do zapoznania si¿ z zaskakuj¿cymi rezultatami i sprawdzenia, jak Pa¿stwa kraj sytuuje si¿ w stosunku do ¿redniej unijnej:

Raport Eurobarometru: ¿wiadomo¿¿ europejskiej polityki regionalnej i jej postrzeganie przez obywateli UE

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe