Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regiony w zmieniaj¿cym si¿ ¿wiecie

(06/09/2010)

Regiony w zmieniaj¿cym si¿ ¿wiecie

W jaki sposób regiony mog¿ przyczynia¿ si¿ do o¿ywienia gospodarczego, wspierania innowacyjno¿ci i poprawy jako¿ci ¿ycia dla przysz¿ych pokole¿? Organizowana przez Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (Regional Studies Association) w Manchesterze 2 listopada 2010 roku konferencja po¿wi¿cona b¿dzie analizie wp¿ywu zmian globalnych na rol¿ regionów. Szczególnie mile widziany jest udzia¿ m¿odych naukowców. Termin sk¿adania referatów up¿ywa 3 pa¿dziernika 2010 roku.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe