Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Mikrokredyty w Europie

(14/10/2010)

Mikrokredyty w Europie

Rola mikrokredytów i przedsi¿biorczo¿ci w realizacji strategii „Europa 2020” b¿dzie tematem konferencji organizowanej w Brukseli 9 listopada 2010 r. Uczestnicy b¿d¿ mieli okazj¿ dowiedzie¿ si¿ wi¿cej o inicjatywach unijnych w zakresie mikrokredytów, takich jak mi¿dzy innymi JASMINE (Wspólne Dzia¿ania na rzecz Wspierania Instytucji Mikrokredytowych w Europie), JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, ma¿ych i ¿rednich przedsi¿biorstw) i EPMF (Europejski instrument mikrofinansowy Progress).

Konferencja o mikrokredytach w Europie

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe