Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów — krajowe zestawienia danych

(01/03/2012)

Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów — krajowe zestawienia danych

Komisja Europejska publikuje krajowe zestawienia danych przedstawiające stopień realizacji przez poszczególne państwa członkowskie uzgodnionych celów w ramach strategii „Europa2020”. Zestawienia te prezentują sytuację w poszczególnych obszarach skupionych w trzech podstawowych celach tej strategii: wzrost inteligentny, wzrost trwały i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Opisywane dokumenty będą stanowić nieocenioną pomoc podczas negocjacji dotyczących kolejnego okresu finansowania polityki spójności (2014–2020). Zestawienia uwzględnią perspektywę europejską: wyniki poszczególnych państw zostaną porównane ze średnią unijną, a także wskazane zostaną państwa, których wyniki będą najlepsze i najgorsze w UE.

W każdym zestawieniu zaprezentowane zostaną cele dla danego państwa, cele dla UE oraz najbardziej i najmniej ambitne cele przyjęte przez inne państwa. Ponadto w zestawieniach zostaną wykazane postępy poszczególnych państw w zakresie realizacji swoich celów w porównaniu z innymi państwami UE oraz w odniesieniu do celów najbardziej i najmniej ambitnych.

Zestawienia zostaną przygotowane na podstawie danych zgromadzonych nie tylko przez Eurostat, ale również przez Wspólne Centrum Badawcze, Europejską Agencję Środowiska, Bank Światowy i inne podmioty. Cele zostały wzięte z oficjalnych dokumentów. W niektórych przypadkach cele bezwzględne zostały przekształcone w cele względne, aby umożliwić porównania miedzy krajami.

Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów — krajowe zestawienia danych

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe