Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

DNI OTWARTE 2010 zbli¿aj¿ si¿ ku ko¿cowi

(13/10/2010)

DNI OTWARTE 2010 zbli¿aj¿ si¿ ku ko¿cowi

Ponad 6 tys. przedstawicieli oko¿o 240 regionów i miast zebra¿o si¿ w zesz¿ym tygodniu (4–7 pa¿dziernika) w Brukseli z okazji DNI OTWARTYCH 2010. Odby¿o si¿ ponad 130 seminariów, podczas których omawiano mo¿liwo¿ci wspó¿pracy w celu zwi¿kszenia konkurencyjno¿ci Europy zgodnie z unijn¿ strategi¿ na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy „Europa 2020”. Prezentacje, zdj¿cia i filmy z imprezy s¿ ju¿ dost¿pne na stronie internetowej DNI OTWARTYCH. Uczestników zach¿ca si¿ ponadto do wzi¿cia udzia¿u w ocenie imprezy w terminie do 18 pa¿dziernika.

Zorganizowana jak co roku przez Komisj¿ i Komitet Regionów tygodniowa impreza w Brukseli stanowi najwa¿niejszy punkt Europejskich Dni Otwartych 2010, w ramach których w ca¿ej Europie od wrze¿nia do listopada odb¿dzie si¿ ponad 260 lokalnych wydarze¿ – konferencji, imprez kulturalnych, targów i wystaw.

Strona internetowa Dni Otwartych

Zapraszamy do udzia¿u w ocenie online

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe