Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

UE stymuluje zatrudnienie dla osób młodych i wspiera rozwój MŚP

(31/01/2012)

UE stymuluje zatrudnienie dla osób młodych i wspiera rozwój MŚP

Na mocy porozumienia z 30 stycznia 2012 r. Rada Europejska zdecydowała o przekazaniu prawie 82 mld euro z funduszy strukturalnych na potrzeby wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Środki te będą przede wszystkim przeznaczane na zmniejszanie bezrobocia wśród osób młodych oraz pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców.

Państwa członkowskie przyjęły propozycję przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso, aby przeznaczyć niewykorzystane środki z funduszy strukturalnych na szkolenia i tworzenie miejsc pracy dla osób młodych. Obecnie Komisja we współpracy z władzami i partnerami społecznymi z ośmiu krajów UE o najwyższej stopie bezrobocia wśród osób młodych (Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Łotwa, Litwa i Irlandia) ma zagwarantować jak najlepsze wykorzystanie wspomnianych środków.

Państwa członkowskie poparły także inicjatywę dotyczącą zmiany przeznaczenia środków z funduszy strukturalnych. Środki te mają teraz pomóc w tworzeniu miejsc pracy małym i średnim przedsiębiorcom, ponieważ 80% miejsc pracy utworzonych w ciągu ostatnich 5 lat w UE powstało właśnie w ramach MŚP.

Wspomniane decyzje są wynikiem podjętych przez Komisje Europejską działań zmierzających do zapewnienia, że fundusze strukturalne pozwolą państwom członkowskim poprawić perspektywy wzrostu i przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego. Działania te obejmują:

  • zwiększenie poziomów współfinansowania;
  • udzielanie pożyczek krajom najciężej dotkniętym kryzysem;
  • przeformułowanie i uproszczenie procedur;
  • zapewnienie MŚP dostępu do środków finansowania.

Dalsze informacje:

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe