Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Podniesienie innowacyjnego potencja¿u regionów

(12/10/2010)

Podniesienie innowacyjnego potencja¿u regionów

Unijne ¿rodki regionalne mog¿ pomóc w uwolnieniu potencja¿u wzrostu Unii jako ca¿o¿ci , je¿li zostan¿ ukierunkowane na inwestycje w innowacje we wszystkich regionach. Tak brzmi g¿ówne przes¿anie przyj¿tego 6 pa¿dziernika 2010 r. komunikatu Komisji pt. „Polityka regionalna przyczyniaj¿ca si¿ do inteligentnego wzrostu w ramach Europy 2020”. Zach¿ca si¿ w nim w¿adze krajowe i regionalne do opracowywania „strategii inteligentnej specjalizacji”, aby pomóc regionom w okre¿leniu ich najwi¿kszych atutów. Skupienie zasobów na ograniczonej liczbie priorytetów zapewni bardziej skuteczne wykorzystanie ¿rodków publicznych oraz pomo¿e w zwi¿kszeniu efektu d¿wigni inwestycji prywatnych.

Komunikat: Polityka regionalna przyczyniaj¿ca si¿ do inteligentnego wzrostu w ramach Europy 2020 (EN)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe