Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Bilion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unijny budżet na lata 2014-2020

(19/11/2013)

Bilion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unijny budżet na lata 2014-2020

Parlament Europejski przegłosował dziś wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. Zgoda PE toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia budżetu przez Radę w nadchodzących tygodniach. Intensywne negocjacje trwające dwa i pół roku — Komisja przedstawiła swoją propozycję budżetu w dniu 29 czerwca 2011 r. — dobiegły końca.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 pozwolą Unii Europejskiej przeznaczyć 960 mld euro na zobowiązania (1 proc. unijnego DNB) i 908,4 mld euro na płatności (0,95 proc. unijnego DNB). Instrumenty na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności oraz instrument elastyczności), jak również Europejski Fundusz Rozwoju znalazły się poza pułapem wieloletnich ram finansowych. Środki te, o ile zostaną w pełni wykorzystane, odpowiadają kwocie 36,8 mld euro (0,04 proc. unijnego DNB). W unijnych ramach budżetowych na lata 2014-2020 priorytetowo potraktowano wydatki na trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu „Europa 2020”. Na przykład w porównaniu z obecnymi ramami finansowymi pulę środków w ramach działu 1A (konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) zwiększono z 91,5 mld euro (9,2 proc. budżetu) do 125,6 mld euro (13,2 proc. budżetu).

W ramach zreformowanej polityki spójności udostępnione zostaną środki w wysokości 366,8 mld euro1 na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną. Będzie to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, umożliwiające realizację celów strategii „Europa 2020” takich jak: zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Towarzyszyć temu będzie ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na priorytety takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym wypadku planuje się podwojenie puli dostępnych środków: z 70 mld do 140 mld euro w ciągu 7 lat. We wszystkich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych zwiększony zostanie nacisk na wyniki i przewidziana zostanie nowa rezerwa na wykonanie, co będzie sprzyjać tworzeniu dobrych projektów. Wydajność polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego zostanie ponadto powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zmotywować państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach europejskiego semestru.

1. Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 325 mld euro.

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points

Komunikat prasowy: unijny budżet na lata 2014-2020

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe