Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Wyra¿ swoj¿ opini¿ na temat przysz¿ej strategii ró¿norodno¿ci biologicznej UE!

(01/09/2010)

Wyra¿ swoj¿ opini¿ na temat przysz¿ej strategii ró¿norodno¿ci biologicznej UE!

DG ds. ¿rodowiska Komisji rozpocz¿¿a konsultacje spo¿eczne w sprawie strategii na rzecz ró¿norodno¿ci biologicznej UE po roku 2010. Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii ró¿norodnej grupy zainteresowanych stron na temat mo¿liwych kierunków nowej strategii. Komisja rozwa¿y zg¿oszone uwagi podczas opracowywania dokumentu. Trwaj¿ce do 22 pa¿dziernika 2010 r. konsultacje b¿d¿ si¿ toczy¿ w j¿zykach angielskim, francuskim, niemieckim, w¿oskim, polskim i hiszpa¿skim.
Kwestionariusz konsultacyjny

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe