Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Slimme, duurzame en inclusieve groei: hoofdsteden van de EU – onmisbare partners voor Europa 2020

(03/03/2013)

Slimme, duurzame en inclusieve groei: hoofdsteden van de EU – onmisbare partners voor Europa 2020

Hoofdsteden spelen een cruciale rol voor het welzijn van de EU en de lidstaten. De hoofdsteden van Europa bepalen niet alleen in grote mate het imago, de culturele identiteit en de aantrekkelijkheid van de EU in het buitenland, maar zij zijn tevens de drijvende kracht achter het concurrentievermogen, de werkgelegenheid en innovatie. Tegelijkertijd hebben zij te kampen met een concentratie van problemen, zoals de toenemende sociale en economische ongelijkheid. Hoofdsteden zijn laboratoria waar oplossingen voor de sociale en economische problemen van de EU gevonden moeten worden.

Als burgemeesters van de hoofdsteden van de EU verwelkomen wij het initiatief van de Commissie om rechtstreeks met de hoofdsteden in dialoog te treden en om onze steden een prominentere rol te geven als rechtstreekse partners van de EU. Zonder actieve participatie van grote steden zijn de doelstellingen van Europa 2020 niet haalbaar. Hoofdsteden zijn de stuwende kracht achter innovatie en slimme groei en zijn vaak het centrum van onderwijs- en wetenschapsnetwerken. Hoofdsteden zijn onmisbaar voor duurzame groei; hun beleid op het gebied van vervoer, energie en milieu heeft immers een doorslaggevende invloed. Onze hoofdsteden – centra van sociale, culturele en etnische diversiteit – vormen het hart van de inspanningen voor inclusieve groei.

Wij blijven onze taak vervullen door het stimuleren van concurrentiekracht, duurzame groei, innovatie en sociale integratie om het hoofd te bieden aan de huidige economische, financiële en sociale crisis.

In verband met de actuele onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020, over nieuwe verordeningen betreffende de Europese Structuur- en  Investeringsfondsen en over andere Europese programma’s, is dit onze overtuiging:

* Stedelijke uitdagingen moeten op een geïntegreerde wijze worden benaderd, waarbij de aspecten economie, milieu, sociale zaken, cultuur en demografie samen worden aangepakt. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de Commissie zich inzet voor zo’n geïntegreerde benadering.

* De EU-beleidsterreinen en -maatregelen op het gebied van vervoer, milieu, energie, ondernemerschap, werkgelegenheid, onderzoek, klimaatmaatregelen, armoedebestrijding en sociale integratie en digitale agenda zullen in de toekomst steeds rekening moeten houden met het stedelijke aspect. Het directoraat-generaal voor Regionaal en Stedelijk Beleid moet instaan voor een betere coördinatie van de stedelijke problemen; wij zullen dit van nabij volgen.

* In verband met het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid juichen wij het toe dat de Commissie bereid is om via de voorgestelde innovatieve maatregelen voor steden nieuwe ideeën en werkmethoden uit te proberen.

* Wij zijn ervan overtuigd dat de voorstellen van de Commissie om meer beheerstaken aan de steden over te dragen, met inbegrip van het beheer van de structuurfondsen van de EU, essentieel zijn om te waarborgen dat de stedelijke uitdagingen goed begrepen worden en dat de tenuitvoerlegging beantwoordt aan reële behoeften.

* De prioritaire thema’s in de ontwerpverordeningen (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, jeugdwerkloosheid, innovatie en concurrentievermogen van het mkb) zijn voor onze steden van strategisch belang. Wij zijn verheugd over de nieuwe kansen om deze op een geïntegreerde wijze te benaderen en wij hebben er alle vertrouwen in dat de Commissie deze nieuwe wetgeving in een geest van flexibiliteit en met respect voor de lokale eigenheid ten uitvoer zal leggen.

* Wij kijken uit naar een continue dialoog met de Europese Commissie.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte