Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Eiropas makroreģionālais eksperiments: pirmais novērtējums

(01/07/2013)

Eiropas makroreģionālais eksperiments: pirmais novērtējums

Eiropas Komisija šodien publicēja pirmo pētījumu, kurā tika izvērtēti divu ES makroreģionālo stratēģiju sasniegumi un sniegti ieteikumi saistībā ar to nākotni.

ES stratēģijas Donavas un Baltijas jūras reģioniem, kas aptver 20 ES un ārpuseiropas valstis, ir ieviesušas jauna veida sadarbību, kuras pamatā ir iecere, ka kopīgas problēmas vides, ekonomikas vai drošības u. c. jomās, ar ko saskaras konkrēti reģioni, vislabāk ir risināt kopā, un tādēļ ir pamatoti veikt kopīgu plānošanu, lai pēc iespējas efektīvāk izlietotu pieejamos līdzekļus.

Ziņojumā sniegts kopumā pozitīvs līdzšinējo stratēģiju vērtējums. Tajā uzsvērts, ka šīs stratēģijas ir izveidojušas simtiem jaunu projektu un palīdzējušas noformulēt kopīgas politikas mērķus tādās jomās, kas attiecīgajiem iesaistītajiem reģioniem ir ārkārtīgi svarīgas. Makroreģionālā pieeja ir arī veicinājusi vairāku kopīgu iniciatīvu un tīklu izveidi, kā arī kolektīvu politisku lēmumu pieņemšanu.

Ziņojumā norādīts, ka ir ievērojami pastiprināta sadarbība starp iesaistītajām ES dalībvalstīm un ārpussavienības kaimiņvalstīm, kā rezultātā pieejamie resursi tika izmantoti efektīvāk.

Taču ziņojumā valdībām tiek atgādināta politiskās apņemšanās nepieciešamība un tas, ka šīs stratēģijas jānosaka par prioritāti visās attiecīgajās politikas jomās, tādējādi nodrošinot, ka tās tiek ietvertas turpmākajās Eiropas strukturālo un investīcijas fondu programmās, kā arī citās atbilstīgajās ES, reģionālajās un valstu politikas pamatnostādnēs. Tajā arī uzsvērts administratīvo resursu nozīmīgums mērķu sasniegšanā.

Attiecībā uz turpmākajām makroreģionālajām stratēģijām ziņojumā uzsvērts, ka jaunas iniciatīvas būtu jāuzsāk tikai tādēļ, lai risinātu īpašu nepieciešamību uzlabot un izveidot augsta līmeņa sadarbību. Ir jābūt gatavībai politisko apņemšanos pārvērst administratīvajā atbalstā, un jaunajām stratēģijām būtu skaidri jāparāda, ka ES līmenī tām ir īpaša pievienotā vērtība.

Paziņojums presei

Komisijas zinojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Socialo Lietu Komitejai un Regionu Komitejai par makroregionu strategiju pievienoto vertibu

Galvenie projekti

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam

www.balticsea-region-strategy.eu

Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam

http://www.danube-region.eu/

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi