Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme: ES galvaspilsētas kā nozīmīgākie partneri stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā

(03/03/2013)

Gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme: ES galvaspilsētas kā nozīmīgākie partneri stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā

Galvaspilsētām ir būtiska nozīme ES un tās dalībvalstu labklājības nodrošināšanā. Tieši Eiropas galvaspilsētas ir tās, kas galvenokārt veido ES tēlu ārvalstīs, nosaka kultūras identitāti un vairo ES pievilcību, turklāt tās darbojas kā konkurētspējas, nodarbinātības un inovācijas virzītājspēks. Tajā pašā laikā galvaspilsētās vērojama Eiropas problēmu koncentrācija, tostarp aizvien lielākas sociālās un ekonomiskās atšķirības. Galvaspilsētas ir kļuvušas par laboratorijām, kurās jārod risinājumi ES sociālajām un ekonomiskajām problēmām.

Tādēļ mēs – ES galvaspilsētu mēri – atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas iniciatīvu uzsākt tiešu dialogu ar galvaspilsētām un palielināt mūsu pilsētu kā ES tiešo partneru nozīmi. Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus nevar sasniegt bez mūsu pilsētu aktīvas līdzdalības. Galvaspilsētas ir inovācijas un gudras izaugsmes virzītājspēks, bieži vien veidojot izglītības un zinātniskās sadarbības pamattīklus. Bez galvaspilsētu līdzdalības nav iedomājama ilgtspējīga izaugsme, jo to transporta, enerģētikas un vides politikai ir izšķiroša nozīme. Mūsu galvaspilsētas, kas izveidojušās par sociālās, kultūras un etniskās daudzveidības centriem, sniedz galveno ieguldījumu attiecībā uz iekļaujošu izaugsmi.

Mēs arī turpmāk veicināsim konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi, inovāciju un iekļautību, lai pārvarētu pašreizējo ekonomikas, finanšu un sociālo krīzi.

Ņemot vērā pašreizējās diskusijas par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, jaunās regulas par strukturālajiem un ieguldījumu fondiem un citas ES programmas, mēs uzskatām, ka:

* pilsētu problēmu risināšanā jāizmanto integrēta pieeja, proti, ekonomiskie, vides, sociālie, kultūras un demogrāfiskie aspekti jāaplūko kompleksi, tādēļ mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas apņemšanos īstenot integrētu pieeju; 

* turpmāk veidojot ES politiku un veicot darbību tādās jomās kā transports, vide, enerģētika, uzņēmējdarbība, nodarbinātība, pētniecība, rīcība klimata jomā, nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana un digitalizācijas programma, būtu jāņem vērā pilsētu aspekts. Efektīvāka koordinācija, kas attiecībā uz pilsētu problēmu risinājumiem jānodrošina Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātam, ir ļoti svarīga, un mēs cieši tai sekosim;

* saistībā ar kohēzijas politikas tiesību aktu kopumu mēs atzinīgi vērtējam Komisijas vēlmi pārbaudīt jaunas idejas un veidus to novatorisko pasākumu īstenošanā, kuri ierosināti attiecībā uz pilsētām;

* mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikumi, kuri paredz pārvaldības funkcijas, tostarp attiecībā uz ES struktūrfondu pārvaldību, vairāk deleģēt pilsētām, ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu, ka pilsētu problēmas tiek izprastas pareizi un ka šo priekšlikumu īstenošana atbilst faktiskajām vajadzībām; 

* prioritārajām jomām, uz kurām attiecas regulu priekšlikumi (energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, jauniešu bezdarbs, inovācija un mazo un vidējo uzņēmumu jeb MVU konkurētspēja), mūsu pilsētas ir piešķīrušas stratēģisku nozīmi; mēs atzinīgi vērtējam jaunas iespējas risināt šīs problēmas integrēti un ticam, ka Komisija jaunos tiesību aktus īstenos elastīgi, ņemot vērā katras valsts īpašās iezīmes; 

* mēs ceram turpināt dialogu ar Eiropas Komisiju.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi