Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Euroopa makropiirkondade eksperimentaalsete strateegiate esimene hindamine

(01/07/2013)

Euroopa makropiirkondade eksperimentaalsete strateegiate esimene hindamine

Euroopa Komisjon avaldas täna esimesed tulemused ELi kahe makropiirkondliku strateegia kohta ja esitas soovitused edasiseks.

ELi Doonau piirkonna ja Läänemere piirkonna strateegiad, milles osaleb üle 20 ELi ja muu riigi, on pannud aluse ainulaadsele koostööle, mille idee põhineb sellel, et konkreetsete piirkondade ees seisvaid probleeme, mis on seotud kas siis keskkonna, majanduse või turvalisuse valdkonnaga, saab kõige paremini lahendada üheskoos, ning et mõistlikum on ühiselt kavandada, kuidas olemasolevaid rahastamisvahendeid veelgi tõhusamalt kasutada.

Aruandes antakse praegustele strateegiatele üldjoontes positiivne hinnang. Rõhutatakse, et strateegiate raames on algatatud sadu uusi projekte ning et need on aidanud välja töötada ühiseid poliitilisi eesmärke valdkondades, mis on nende regioonide puhul eriti olulise tähtsusega. Makropiirkondlik lähenemisviis on kaasa aidanud mitme ühisalgatuse ja mitmete võrgustike tekkele, samuti ühiste poliitiliste otsuste tegemisele.

Aruandes märgitakse, et koostöö strateegiates osalevate ELi riikide ja ELi naaberriikide vahel on oluliselt tugevnenud ja et tänu sellele on ressursse tõhusamalt kasutatud.

Aruandes pannakse siiski valitsustele südamele, et on vaja tugevdada poliitilist lähenemist ja tõsta strateegiad esiplaanile kõigi asjakohaste poliitikavaldkondade puhul ning tagada seejuures, et neid arvestataks Euroopa struktuurifondide ja investeerimisfondi programmide koostamisel, samuti muude asjakohaste ELi, piirkondlike ja riiklike meetmete kujundamisel. Samuti rõhutatakse aruandes haldusvahendite kättesaadavuse olulisust strateegiate eesmärkide saavutamisel.

Kavandatavate makropiirkondlike strateegiatega seoses viidatakse aruandes sellele, et uute loodavate algatuste puhul tuleks silmas pidada eelkõige koostöö parandamise ja täiustamise konkreetseid vajadusi. Tuleb olla valmis poliitiliste otsuste elluviimiseks vajaliku haldustoetuse pakkumisega ning uued strateegiad peaksid selgelt tõendama oma kasulikkust ELi tasandil.

Pressiteade

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele makropiirkondlike strateegiate lisandväärtuse kohta

Juhtprojektid

ELi Läänemere piirkonna strateegia

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis