Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv: ELi pealinnad – olulised partnerid strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel

(03/03/2013)

Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv: ELi pealinnad – olulised partnerid strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel

Pealinnad täidavad ELi ja tema liikmesriikide heaolu seisukohast olulist rolli. Lisaks sellele, et Euroopa pealinnad moodustavad suure osa ELi kuvandist välismaal, selle kultuurilisest identiteedist ja atraktiivsusest, on nad ka konkurentsivõime, tööhõive ja innovatsiooni puhul liikumapanevaks jõuks. Samas on nendesse koondunud Euroopa probleemid, sealhulgas suurenev sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus. Pealinnad on kohad, kus tuleb leida lahendused ELi sotsiaal- ja majandusprobleemidele.

Seepärast toetame meie, ELi pealinnade linnapead, Euroopa Komisjoni algatust avada pealinnadega vahetu dialoog ning tunnustada meie linnu senisest enam ELi otseste partneritena. Strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ei ole võimalik saavutada meie aktiivse osaluseta. Pealinnad on innovatsiooni ja aruka majanduskasvu tõukejõuks ning sageli haridus- ja teadusvõrgustike tuumikuks. Samuti on nad asendamatud jätkusuutliku majanduskasvu seisukohast, sest nende transpordi-, energia- ja keskkonnapoliitikal on otsustav mõju. Meie pealinnad on kaasava majanduskasvu saavutamiseks tehtavate jõupingutuste keskmes – nad on sotsiaalse, kultuurilise ja etnilise mitmekesisuse keskused.

Jätkame konkurentsivõime, jätkusuutliku majanduskasvu, innovatsiooni ning kaasatuse edendamist, et saada üle praegusest majandus-, finants- ja sotsiaalkriisist.

Aastaid 2014–2020 hõlmavat mitmeaastast finantsraamistikku, uusi struktuuri- ja investeerimisfondide määrusi ning muid ELi programme käsitlevate käimasolevate arutelude valguses oleme järgmisel seisukohal:

* Linnaprobleemidega tuleks tegeleda integreeritult, käsitledes majanduslikku, keskkonnaalast, sotsiaalset, kultuurilist ja demograafilist mõõdet koos. Seepärast toetame Euroopa Komisjoni otsust valida integreeritud lähenemisviis.

* Transpordi, keskkonna, energeetika, ettevõtluse, tööhõive, teadusuuringute, kliimameetmete, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning digitaalarengu valdkondades tuleks tulevase ELi poliitika ning seonduvate meetmete puhul linnamõõdet kindlasti arvesse võtta. Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi poolne parem koordineerimine linnaküsimustes on oluline ning loomulikult jälgime seda tähelepanelikult.

* Ühtekuuluvuspoliitika seadusandliku paketiga seoses tervitame komisjoni valmidust katsetada uusi ideid ja töömeetodeid linnadega seotud innovatiivsete meetmete abil.

* Oleme arvamusel, et komisjoni ettepanek delegeerida linnadele suuremad juhtimisvolitused (sh ELi struktuurifondide haldamisel), on ülioluline selleks, et tagada linnaprobleemide piisav mõistmine ning meetmete rakendamise vastavus tegelikele vajadustele.

* Prioriteetsed teemad – energiatõhusus, taastuvenergia, noorte tööhõive, innovatsioon ja VKEde konkurentsivõime – mida määruste eelnõud käsitlevad, on meie linnade jaoks strateegiliselt olulised. Oleme avatud uutele võimalustele käsitleda asjaomaseid teemasid integreeritult ning usume, et komisjon rakendab uusi õigusakte paindlikult ning kohalikke eripärasid arvesse võttes.

* Oleme huvitatud dialoogi jätkamisest Euroopa Komisjoniga.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis