Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst: EU-hovedstæderne – vigtige partnere for Europa 2020

(03/03/2013)

Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst: EU-hovedstæderne – vigtige partnere for Europa 2020

Hovedstæderne spiller en vital rolle for EU's og medlemsstaternes trivsel.  Europas hovedstæder er ikke kun en væsentlig del af EU's image uden for EU, dets kulturelle identitet og tiltrækningskraft, men også kraftfulde drivkræfter bag konkurrenceevne, beskæftigelse og innovation. Samtidig har de en koncentration af Europas problemer, herunder stigende sociale og økonomiske uligheder. Hovedstæderne er laboratorier, hvor løsningerne på Europas sociale og økonomiske problemer skal findes.

Vi, borgmestrene i EU's hovedstæder, er derfor glade for Europa-Kommissionens initiativ til at åbne en direkte dialog med hovedstæderne og til at give vores byer en mere fremtrædende profil som direkte partnere for EU. Europa 2020-målene kan ikke opnås uden vores aktive medvirken. Hovedstæderne er drivkræfter bag innovation og intelligent vækst og udgør ofte kernen i uddannelsesnetværk og videnskabelige netværk. Hovedstæderne er uundværlige for bæredygtig vækst, eftersom deres transport-, energi- og miljøpolitikker har en afgørende virkning. Vores hovedstæder står centralt i tiltagene for inklusiv vækst, som centre med social, kulturel og etnisk mangfoldighed.

Vi vil vedblive med at gøre vort for at fremme konkurrenceevne,bæredygtig vækst, innovation og inklusion for at løse den økonomiske, finansielle og sociale krise.

Set i lyset af de igangværende drøftelser om den flerårige finansielle ramme 2014-2020, de nye struktur- og investeringsfondsforordninger og andre EU-programmer, har vi følgende holdning:

* Byernes problemer skal løses på en helhedsorienteret  måde, således at de økonomiske, miljømæssige, sociale, kulturelle og demografiske dimensioner håndteres på en gang. Europa-Kommissionens tilsagn til en helhedsorienteret fremgangsmåde hilses derfor velkommen.

* Fremtidige EU-politikker og tiltag inden for transport-, miljø-, energi-, virksomheds-, beskæftigelses-, og forskningsområdet, klimaforanstaltninger, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og den digitale dagsorden bør omfatte den bymæssige dimension. Det er vigtigt, at koordinationen af bymæsige problemstillinger som skal varetages af GD for Regionalpolitik og Bypolitik, bliver forbedret, og dette er et emne, vi vil følge tæt.

* For så vidt angår lovpakken om samhørighedspolitikken, hilser vi Kommissionens vilje til at afprøve nye idéer og arbejdsmåder gennem forslaget om "Innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling" velkommen.

* Kommissionens forslag til en bedre uddelegering af forvaltning til byer, herunder forvaltningen af EU's strukturfonde, er altafgørende for at sikre, at bymæssige problemer forstås rigtigt, og at gennemførelsen matcher de reelle behov.

* De prioriterede emner, som behandles i udkastene til forordninger (energieffektiviteten, vedvarende energi, ungdomsarbejdsløshed, innovation og små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne) er strategiske emner for vores byer. Vi hilser de nye muligheder for at diskutere disse emner på en helhedsorienteret måde velkommen og forventer, at Kommissionen vil gennemføre den nye lovgivning på en fleksibel måde, der respekterer  særlige lokale forhold.

* Vi ser frem til en fortsat dialog med Europa-Kommissionen

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!