Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Evropský makroregionální experiment: první hodnocení

(01/07/2013)

Evropský makroregionální experiment: první hodnocení

Evropská komise dnes zveřejnila první studii, která vyhodnocuje úspěšnost dvou makroregionálních strategií EU a předkládá doporučení pro budoucnost.

Základem strategií EU pro Podunají a Baltské moře, jichž se účastní přes dvacet zemí uvnitř i vně EU, je jedinečný způsob spolupráce založený na myšlence, že sdílené problémy jednotlivých regionů, ať už environmentální, ekonomické či bezpečnostní, se nejlépe řeší společně a že společné plánování nejúčinnějšího využívání dostupných prostředků má svůj smysl.

Celkově hodnotí zpráva existující strategie kladně.Podtrhuje zejména skutečnost, že díky nim vznikají stovky nových projektů a že přispívají k formulaci společných politických cílů v oblastech zásadního významu pro regiony.Makroregionální přístup také vedl k uskutečnění četných společných iniciativ, vytváření vazeb a přijímání společných politických rozhodnutí.

Podle zprávy se významně posílila spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi EU a sousedními nečlenskými zeměmi, což přineslo účinnější využívání dostupných zdrojů.

Zpráva nicméně upozorňuje, že vlády musí projevit politické odhodlání a udělit těmto strategiím prioritu ve všech příslušných politikách, a tak zaručit jejich zakotvení v programech budoucích evropských strukturálních a investičních fondů i v dalších odpovídajících unijních, regionálních a vnitrostátních rámcích politik.Podtrhuje rovněž význam administrativních zdrojů pro plnění cílů.

Co se týče budoucích makroregionálních strategií, zpráva zdůrazňuje, že nové iniciativy by měly vznikat pouze v případě, že existuje konkrétní potřeba prohloubit spolupráci na vysoké úrovni.Zásadní je být připraveni promítnout politický závazek do administrativní podpory a jasně prokázat konkrétní přínos nových strategií pro EU.

Tisková zpráva

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu, Rade, Evropskému Hospodárskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionu o pridané hodnote makroregionálních strategií

Stěžejní projekty

Strategie EU pro region Baltského moře

www.balticsea-region-strategy.eu

Strategie EU pro Podunají

http://www.danube-region.eu/Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média