Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění: hlavní města EU – důležití partneři pro strategii Evropa 2020

(03/03/2013)

Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění: hlavní města EU – důležití partneři pro strategii Evropa 2020

Hlavní města hrají zásadní roli ve vytváření dobrých životních podmínek v EU a jejích členských státech. Evropská hlavní města jsou nejen významnou součástí obrazu EU v zahraničí a její kulturní identity a přitažlivosti, ale jsou i důležitou hnací silou konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a inovací. Zároveň však soustřeďují evropské problémy, včetně rostoucích sociálních a hospodářských rozdílů. Jsou to laboratoře, v nichž je třeba nalézt řešení sociálních a hospodářských problémů EU.

My, primátoři hlavních měst EU, proto vítáme iniciativu Evropské komise zahájit s hlavními městy přímý dialog a učinit z nich přímé partnery EU. Cílů strategie Evropa 2020 nelze dosáhnout bez naší aktivní účasti. Hlavní města jsou motorem inovací a inteligentního růstu a často jsou základem vzdělávací a vědecké sítě. Jsou nezbytná pro udržitelný růst, neboť jejich politiky dopravy, energetiky a životního prostředí mají rozhodující vliv. Jako centra sociální, kulturní a etnické rozmanitosti jsou naše hlavní města v jádru úsilí o růst podporující začlenění.

V úsilí o překonání současné hospodářské, finanční a sociální krize se budeme i nadále podílet na podpoře konkurenceschopnosti, udržitelného růstu, inovací a začleňování.

Na základě probíhajících jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020, nových nařízení o strukturálních a investičních fondech a dalších programech EU se domníváme, že:

* problémy měst je třeba řešit souhrnně, zabývat se tedy jejich hospodářským, environmentálním, sociálním, kulturním a demografickým rozměrem společně. Vítáme proto odhodlání Evropské komise uplatňovat takový souhrnný přístup.

* Budoucí politiky a činnosti EU v oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky, podnikání, zaměstnanosti, výzkumu, změny klimatu a odstraňování chudoby, jakož i v oblasti sociálního vyloučení a digitální agendy by měly mít na zřeteli městský rozměr. Lepší koordinace problematiky měst ze strany Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku je důležitá a my ji budeme pozorně sledovat.

* Pokud jde o soubor předpisů o politice soudržnosti, vítáme ochotu Komise zkoušet nové nápady a způsoby práce prostřednictvím navrhovaných inovačních akcí, které se konají ve městech.

* Také se domníváme, že návrhy Komise přenést na města rozsáhlejší řídicí pravomoci, včetně správy strukturálních fondů EU, mají zásadní význam pro důkladné pochopení městských problémů a že reagují na skutečné potřeby.

* Prioritní oblasti, jimiž se navrhovaná nařízení zabývají (energetická účinnost, obnovitelné energie, nezaměstnanost mladých lidí, inovace a konkurenceschopnost malých a středních podniků), jsou pro naše města otázkami strategického významu. Vítáme nové příležitosti k jejich souhrnnému řešení a věříme, že Komise bude při provádění nových právních předpisů jednat pružně a zohlední místní specifika.

* Těšíme se na pokračování dialogu s Evropskou komisí.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média