Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Jeden bilion EUR investic do budoucnosti Evropy – rozpočtový rámec EU na období 2014–2020

(19/11/2013)

Jeden bilion EUR investic do budoucnosti Evropy – rozpočtový rámec EU na období 2014–2020

Evropský parlament dnes odhlasoval víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020. Jeho souhlasem se otevřela cesta k definitivnímu schválení rámce Radou v příštích týdnech. Dva a půl roku intenzivního vyjednávání, které začalo předložením návrhů Komise dne 29. června 2011, se uzavírá.

Víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020 Evropské unii umožní investovat až 960 miliard EUR v prostředcích na závazky (1,00 % HND EU) a 908,4 miliardy EUR v prostředcích na platby (0,95 % HND EU). Mimo stropy víceletého finančního rámce jsou umístěny nástroje pro nepředvídané okolnosti (např. rezerva na pomoc při mimořádných událostech, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond solidarity a nástroj pružnosti) a Evropský rozvojový fond. Pokud budou aktivovány v plném rozsahu, představují dalších 36,8 miliardy EUR (tj. 0,04 % HND EU). Rozpočtový rámec EU na období 2014–2020 stanoví výdajové priority, jež se v souladu se strategií Evropa 2020 soustředí na udržitelný růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Například v okruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) se financování oproti stávajícímu rámci zvyšuje z 91,5 miliardy EUR (9,2 % rozpočtu) na 125,6 miliardy EUR (13,1 % rozpočtu)

Reformovaná politika soudržnosti umožní investovat celkem až 366,8 miliardy EUR<sup">1 do evropských regionů, měst a reálné ekonomiky. Bude představovat hlavní investiční nástroj EU k dosažení cílů strategie Evropa 2020, mezi něž patří nastartování růstu, tvorba pracovních míst, boj proti změně klimatu, řešení energetické závislosti, omezení chudoby a sociálního vyloučení. Důležité bude v tomto směru zacílení Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se bude soustředit na klíčové priority, jako je podpora malých a středních podniků, kde by se během sedmi následujících let měly dostupné prostředky zdvojnásobit ze 70 na 140 miliard EUR. Patrná bude výraznější orientace na výsledky a v rámci všech evropských strukturálních a investičních fondů se uplatní nová výkonnostní rezerva, jež by měla fungovat jako pobídka k provádění kvalitních projektů. V neposlední řadě je třeba zmínit, že efektivita v oblasti politiky soudržnosti, rozvoje venkova a rybářského fondu bude propojena rovněž se správou ekonomických záležitostí s cílem zajistit dodržování doporučení EU v rámci evropského semestru ze strany členských států.

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

Větší růst a více pracovních míst díky novému zaměření politiky soudržnosti EU: reforma v 10 bodech

Tisková zpráva

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média