Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж

(10/07/2013)

Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж

Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж, казва Комисар Хаан след гласуването от членовете на ЕП на радикална реформа на регионалната политика на ЕС

Комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан напомни на държавите членки и регионите, че няма време за губене при планирането на програмите, финансирани от структурните фондове на ЕС, за периода 2014—2020 г. Този призив за действие е отправен след като членовете на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент приеха поредица от доклади, с които по принцип се договарят за радикална реформа на регионалната политика.

Ключовите елементи на реформата, потвърдени в днешното гласуване, са следните:

  • Съсредоточаване на инвестициите в ключовите области, създаващи растеж и заетост, както е посочено в стратегията „Европа 2020“, чрез общ набор от правила, които се прилагат за всичките пет европейски структурни и инвестиционни фондове (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство).

  • Използване на по-голямата част от бюджета за няколко приоритета, тясно свързани със стратегията за растеж на ЕС „Европа 2020“. По-специално:

  • Насочване на 50 % до 80 % от бюджета на ЕФРР към мерките в подкрепа на иновациите и научноизследователската и развойната дейност, програмата в областта на цифровите технологии, конкурентоспособността на МСП и прехода към нисковъглеродна икономика.

  • По отношение на нисковъглеродната икономика допълнително задължение да се отделят най-малко между 12 % и 20 % за енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

  • Определяне от страна на държавите членки и регионите на ясни и измерими цели за измерване на въздействието на инвестициите. Измерване и съобщаване на постигнатия напредък.

  • Мерки за намаляване на бюрокрацията и опростяване на използването на фондовете на ЕС: повече общи правила за всички фондове, по-целенасочени, но и по-малобройни изисквания за докладване, по-голяма степен на използване на цифрови технологии („електронно сближаване“).

Съобщение за медиите

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Регионална политика на ЕС за периода 2014—2020 г.: законодателни предложения

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии