Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Европейски макрорегионален експеримент: първа оценка

(01/07/2013)

Европейски макрорегионален експеримент: първа оценка

Днес Европейската комисия публикува първото проучване за оценка на двете макрорегионални стратегии на ЕС и за формулиране на препоръки за бъдещето.

Със стратегиите на ЕС за регионите на река Дунав и Балтийско море с участието на над 20 страни от и извън Съюза бе въведен уникален вид сътрудничество, основано на идеята, че самите региони най-добре могат да се справят с общите предизвикателства пред тях – без значение дали те са в областта на околната среда, икономиката или сигурността – чрез колективни действия и че е разумно да планират заедно как по най-ефективен начин да разпределят наличните средства.

Оценката в доклада за съществуващите стратегии е като цяло положителна. В него се посочва как благодарение на тези стратегии са започнати стотици нови проекти и са формулирани съвместни цели за политиките в области от жизнено значение за участващите региони. Макрорегионалният подход също така е довел до многобройни съвместни инициативи и мрежи, както и до колективно вземане на решения в областта на политиките.

Според доклада сътрудничеството между участващите страни от ЕС и съседните страни извън Съюза се е подобрило значително и това е довело до по-ефикасно използване на наличните ресурси.

В същото време на правителствата се припомня необходимостта от политическа ангажираност и от определянето на стратегиите като приоритет във всички свързани с тях области на политиката, като се гарантира тяхното включване в бъдещите програми по европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в други рамки на политиките на европейско, регионално и национално равнище. Също така се подчертава значението на административните ресурси за постигане на целите.

Що се отнася до бъдещи макрорегионални стратегии, в доклада се посочва, че нови инициативи следва да бъдат започвани само в отговор на конкретна потребност от подобряване на сътрудничеството на високо равнище. Трябва да има готовност политическият ангажимент да намери отражение в административна подкрепа, а при новите стратегии е необходимо ясно да се демонстрира конкретна добавена стойност на равнище ЕС.

Съобщение за медиите

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА
НА РЕГИОНИТЕ относно добавената стойност на макрорегионалните стратегии

Водещи проекти

Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море

www.balticsea-region-strategy.eu

Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав

http://www.danube-region.eu/Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии