Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Един трилион евро се инвестират в бъдещето на Европа — бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г.

(19/11/2013)

Един трилион евро се инвестират в бъдещето на Европа — бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г.

Днес Европейският парламент гласува многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за годините от 2014 до 2020. Одобрението на ЕП предоставя възможност за окончателно одобрение от Съвета през следващите седмици. Това бележи края на интензивните преговори, продължили две години и половина, след като Комисията представи предложенията си на 29 юни 2011 г.

Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. позволява на Европейския съюз да инвестира до 960 милиарда евро за поети задължения (1,00% от БНД на ЕС) и 908,4 милиарда евро за плащания (0,95% от БНД на ЕС). Инструментите за непредвидени обстоятелства (като резервът за спешна помощ, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фондът „Солидарност“ и Инструментът за гъвкавост) и Европейският фонд за развитие се намират извън тавана на МФР. Ако се задействат напълно, те представляват допълнителни 36,8 милиарда евро (или 0,04 % от БНД на ЕС). В бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г. се определят приоритети за разходите, насочени към устойчив растеж, работни места и конкурентоспособност в съответствие със стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“. Например в сравнение със сегашната рамка функция 1a (Конкурентоспособност за растеж и заетост) се увеличава от 91,5 милиарда евро (9,2% от бюджета) на 125,6 милиарда евро (13,1% от бюджета).

Като цяло, по линия на претърпялата реформа политика на сближаване ще бъдат предоставени до 366,8 милиарда евро1 за инвестиции в европейските региони, градове и реалната икономика. Това ще бъде основният инвестиционен инструмент на ЕС за постигане на целите на „Европа 2020“: създаване на растеж и работни места, борба с изменението на климата и енергийната зависимост и намаляване на бедността и социалното изключване. Това ще бъде подпомогнато чрез насочване на Европейския фонд за регионално развитие към ключови приоритети, като подкрепа за малките и средните предприятия, като целта е да се удвои подкрепата от 70 милиарда евро на 140 милиарда евро през 7-те години. Ще се засили насочеността към постигането на резултати и ще се създаде нов резерв за изпълнение във всички европейски структурни фондове и инвестиционни фондове, който да стимулира добрите проекти. Накрая, ефективността на фондовете по политиката на сближаване, развитието на селските райони и рибарството ще бъде обвързана и с икономическото управление, за да се насърчи спазването от страна на държавите членки на препоръките на ЕС в рамките на европейския семестър.

1. текущи цени:Еквивалент по цени от 2011 г.:325 милиарда евро

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки

Съобщение за медиите

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии